Основни подаци о државном правобранилаштву

Државно правобранилашво Републике Србије је посебан државни орган који је, као такав, основан Законом о правобранилаштву („Сл. гласник РС“ број 55/2014). Државно правобранилаштво штити имовинска права и интересе Републике Србије, заступа Републику Србију, њене органе и организације пред домаћим и међународном судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Седиште Државног правобранилаштва је у Београду у згради државних органа, Косовска 31. Рад у седишту државног правобранилаштва организован је по Секторима, којих има 12. Секторима руководе заменици Државног правобраниоца и сви су смештени на адреси седишта. 

Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права смештен је на адреси седишта.

Државно правобранилаштво има још 11 одељења и то у: Ваљеву, Зајечару, Зрењанину, Краљеву, Крагујевцу, Лесковцу, Нишу, Новом Саду, Пожаревцу, Суботици и Ужицу.

Функцију државног правобраниоца обавља Оливера Станимировић од 11. септембра 2015. године.

Назив:

Државно правобранилаштво

Адреса:

Косовска 31

Поштански број, град и држава:

11103 Београд, Република Србија

Веб адреса:

https://dpb.gov.rs/

Трошкови заступања

Уплатни рачун за трошкове заступања у судским и управним поступцима  840-742272843-26

Приликом уплате потребно је уписати модел 97 и позив на број 50-016

Top