Резултати примене

У сарадњи са Државним правобранилаштвом, УСАИД-ов Пројекат „Владавина права“ је почетком новембра 2018. године спровео истраживање упоредном анализом података из 50 насумично одабраних правноснажно окончаних предмета у којима је основни суд одлучивао по тужби за накнаду неимовинске штете због повреде права на суђење у разумном року и 68 закључених вансудских поравнања између Државног правобранилаштва као заступника судова и грађана по истом основу. Анализирани су подаци који се односе на висину досуђене накнаде, дужину трајања поступка и висину трошкова поступка.

Вансудска поравнања

Узорак: 68 предмета
(Државног правобранилаштва након 18. јула 2018. године)

Просечна висина накнаде: 400 ЕУР
(висина накнаде: 300 – 1,200 ЕУР)

Просечна дужина трајања поступка: 33 дана
(дужина трајања: 8 – 104 дана)

Просечна висина трошкова: 1,500 РСД
(трошкови: 0 или 6,000 РСД)

Однос између укупног износа трошкова и укупног износа досуђених накнада: 3.1%

Судски поступци

Узорак: 50 предмета
(Првог основног суда у Београду)

Просечна висина накнаде: 400 ЕУР
(висина досуђеног износа: 200 – 1,400 ЕУР)

Просечна дужина трајања поступка: 194 дана
(дужина трајања: 37 – 658 дана)

Просечна висина трошкова: 14,739 РСД
(трошкови: 0 – 66,500 РСД)

Однос између укупног износа трошкова и укупног износа досуђених накнада: 26.1%

Просечне уштеде вансудског поравнања :

Дужина трајања поступка краћа је за 161 дан у просеку, по предмету
Трошкови поступка су нижи за 13.239 РСД у просеку, по предмету

Укупне уштеде до новембра 2018:

Број закључених поравнања од 18. јула до 1. новембра 2018. године: 68
Уштеде у трошковима: 900.252 РСД
Уштеде у времену: 10.948 дана (односно 360 месеци, односно 30 година)

Top