Одељење за заступање пред Европским судом за људска права

Одредбама члана 13. Закона о правобранилаштву прописано је да Државно правобранилаштво заступа Републику Србију пред Европским судом за људска права у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и додатним протоколима уз ову Конвенцију. Послове заступања обавља заменик државног правобраниоца који је постављен и за заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права.

Седиште Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права - улица Косовска 31 у Београду, у згради Државног правобранилаштва.

Примери из судске праксе Европског суда за људска права: 

www.zastupnik.gov.rs/sr  

Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова.

Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године.

Поменути рок ће се примењивати на представке у којима је коначна домаћа одлука донета 1. фебруара 2022. године или након тога.

 

Top