Секретаријат

Секретаријатом Правобранилаштва, руководи секретар Правобранилаштва. У Секретаријату Правобранилаштва образована је: Група за правне и кадровске послове, Група за јавне набавке и евиденционе послове, Група за финансијско материјалне послове и Група за информатику и аналитику. Административно технички послови Правобранилаштва обављају се у Писарници. Радом писарнице руководи шеф писарнице.

Top