Сектори

Виши саветник: Андријана Салатић

Самостални саветник:

 • Мирјана Арсић
 • Јулиана Жарковић

Саветник:

 • Невена Анђелковић
 • Јелена Ђурђевић

 

Заступани органи:

 • Министарство унутрашњих послова
 • Министарство здравља
 • Управа за биомедицину
 • Министарство правде - Виши судови, Виша јавна тужилаштва
 • Центар за разминирање
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Д"
 • Републички сеизмолошки равод

Виши саветник:

 • Јована Матовић

Самостални саветник:

 • Тихомир Тимотијевић
 • Александра Арсеновић

Саветник:

 • Драган Кљајић

Заступани органи:

 • Влада Републике Србије
 • Народна скупштина Републике Србије
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у делу саобраћаја)
 • Министарсво правде - Привредни судови
 • Државна ревизорска инситуција
 • Републички секретаријат за законодавство
 • Завод за интелектуалну својину и ауторска права без обзира на заступани орган
 • Канцеларија саветника за националну безбедност
 • Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Виши саветник: Јелена Аћимовић

Самостални саветник:

 • Наташа Васиљевић
 • Тамара Гвозденовић

Заступани органи:

 • Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
 • Министарство финансија - Сектор за имовинско правне основе
 • Имовинско-правни поступци у којима је Република Србија странка у поступку у којима се расправљају имовинско правни односи а не могу се  везати за одређено министарство.
 • Оставински поступци.

Самостални саветник: Дајана Ивановић

Саветник:

 • Јасмина Неранџић
 • Тамара Поповић
 • Исидора Ерчевић

Заступани органи:

 • Министарство  културe
 • Установе културе ( Ансамбл народних игара и песама "Коло", Архив Југославије, Архив Србије, Београдска филхармонија, Етнографски музеј у Београду, Завод за проучавање културног развитка, Историјски музеј Србије, Југословенска кинотека)
 • Републички завод за заштиту споменика
 • Министарство информисања и телекомуникација
 • Министарство просвете
 • Комисија за заштиту права конкуренције и право конкуренције
 • Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација
 • Министарсво науке, технолошког развоја и иновације
 • Просветне установе
 • Научне установе

Самостални саветник:

 • Мила Јовановић 
 • Маја Гођевац
 • Ђорђе Андровић
 • Дејан Марковић

Заступани органи:

 • Министарство правде
 • Први основни суд
 • Апелациони суд у Београду
 • Врховни касациони суд
 • Високи савет судства

Виши саветник:

 • Оља Мандић
 • Љиљана Чановић

Самостални саветник:

 • Ивана Недић
 • Ирена Миљковић
 • Марко Радивојевић

Заступани органи:

 • Министарство финансија изузев Сектора за имовинско - правне послове
 • Пореска управа
 • Управа царина
 • Управа за трезор
 • Управа за јавни дуг
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Управа за игре на срећу
 • Агенција за осигурање депозита
 • Централни регистар - депо и клиринг хартија од вредности (Комисија за хартије од вредности)
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита
 • Предмети потраживања и дуговања Републике Србије у вези са радом Развојне агенције Србије
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Ц"

Виши саветник:

 • Предраг Ковачевић
 • Биљана Ђурковић

Самостални саветник:

 • Соња Бошњаковић

Саветник:

 • Немања Бићанин

Заступани органи:

 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Министарсво финансија - Сектор за праћење финансијских ризика
 • Управа за безбедност и здравље на раду
 • Инспекторат за рад
 • Министарство за европске интеграције
 • Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Управни окрузи
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Предмети у којима је странка у поступку била ДЗ Србија и Црна Гора, а који нису окончани
 • Поступци враћања имовине Министарство одбране - Секретаријат министарства по захтевима за давање мишљења на предлоге закључка Владе Републике Србије, на уговоре о стамбеном кредитирању војних и цивилних лица у Војсци Србије и експропријацију – административни пренос непокретности
 • Републички геодетски завод
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Е"
 • Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • Министарство правде - Прекршајни судови
 • Министарство за бригу о породици и демографији

Виши саветник:

 • Николина Јевтић

Самостални саветник:

 • Нада Секулић

Саветник:

 • Катарина Лековић

Заступани органи:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за ветерину
 • Управа за заштиту биља
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за шуме
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабараторије
 • Министарство рударства и енергетике
 • Геолошки завод Србије
 • Геомагнетски завод Србије
 • Министарство за заштиту животне средине
 • Агенција за заштиту животне средине
 • Агенција за заштиту од јонизирајућих зрачења и нуклеарну светлост
 • Завод за заштиту природе Републике Србије
 • Комесаријат за избеглице
 • Притужбе грађана и правних лица на рад Државног правобранилаштва

Виши саветник:

 • Марјана Станковић

Самостални саветник:

 • Невена Михајловић

Саветник:

 • Александра Васиљевић

Заступани органи:

 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у делу планирања, урбанизма и стамбене изградње
 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
 • Дирекција за водне путеве
 • Министарство за бригу о селу
 • Предмети који се односе на конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном и изграђеном земљишту
 • Парнице по Закону о промету непокретности
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Ф"

Самостални саветник:

 • Тијана Дашић

Заступани органи:

 • Република Србија у поступцима враћања имовине по одредбама Закона о враћању имовине и обештећењу
 • Поступци враћања имовине по одредбама Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама
 • Министарство правде - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама
 • Министарство туризма и омладине
 • Туристичка организација Србије

Виши саветник:

 • Милица Стаменковић

Саветник:

 • Андријана Јовановић
 • Јована Пањак

Заступани органи:

 • Министарство за јавна улагања
 • Министарство привреде
 • Министарство правде - Трећи основни суд и Треће основно јавно тужилаштво
 • Дирекција за мере и драгоцене метале
 • Управа за брзи одговор
 • Републичка дирекција за робне резерве
 • Републични хидрометеоролошки завод
 • Предмети везани за примену Споразума о сукцесији прилог "Г"
 • Поступци пред међународним арбитражним институцијама

Виши саветник:

 • Драгана Ристановић

Самостални саветник:

 • Мира Исаков

Саветник:

 • Данијела Јеремић

Заступани органи:

 • Министарство спорта
 • Завод за спорт и медицину спорта РС
 • Министарство правде - предмети накнаде штете по основу неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе
 • Министарство правде - Други основни суд и Друго основно јавно тужилаштво
 • Управа за извршење кривичних санкција
 • Безбедносно-информативна агенција
 • Управа за заједничке послове републичких органа
 • Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија

Суђење у разумном року

Комисија за доношење одлука по предлогу за поравнање за правично задовољење када је утврђена повреда права на суђење у разумном року:

 • Александра Лазаревић, председник Комисије
 • Јасмина Јовановић, заменик председника Комисије
 • Ђорђе Андровић, члан
 • Дејан Марковић, члан
 • Мила Јовановић, члан
 • Маја Гођевац, члан

Секретар комисије: Катарина Шалипур 

Виши саветник:

 • Ивана Тимотијевић
 • Наташа Поповић Златић

Саветник:

 • Јелена Мићановић
 • Јована Сурла

 

Заступани органи:

 • Министарство унутрашње и спољне трговине
 • Министарство спољних послова
 • Републички завод за статистику
 • Повереник за информације од јавног значаја
 • Повереник за заштиту равноправности
 • Заштитник грађана
 • Служба за управљање кадровима
 • Жалбена комисија Владе
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "А" и "Б"
 • Развојна агенција Србије (осим предмета потраживања и дуговања)
 • Дирекција за управљање одузетом имовином
 • Основни судови у Србији
 • Прво основно јавно тужилаштво
 • Основна јавна тужилаштва у Србији
 • Апелациони тужилаштво
 • Високи савет тужилаштва

 

Top