Сектори

Виши саветник:

 • Андријана Салатић

Самостални саветник:

 • Мирјана Арсић
 • Јулиана Жарковић

Саветник:

 • Јелена Ђурђевић
 • Драган Кљајић

Заступани органи:

 • Министарство унутрашњих послова
 • Центар за разминирање
 • Развојна агенција Србије (осим предмета потраживања и дуговања)
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Д"
 • Министарство правде - виши судови, виша јавна тужилаштва
 • Републички сеизмолошки равод

Виши саветник:

 • Наташа Поповић Златић
 • Јована Матовић

Заступани органи:

 • Влада Републике Србије
 • Народна скупштина Републике Србије
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у делу саобраћаја)
 • Државна ревизорска инситуција
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Републички секретаријат за законодавство
 • Канцеларија за иновације и технолошки развој
 • Завод за интелектуалну својину и ауторска права
 • Канцеларија саветника за националну безбедност
 • Министарство за заштиту животне средине
 • Агенција за заштиту животне средине
 • Завод за заштиту природе Републике Србије
 • Агенција за заштиту од јонизирајућих зрачења и нуклеарну сигурност

Виши саветник: Јелена Аћимовић

Самостални саветник:

 • Наташа Васиљевић
 • Тамара Гвозденовић

Заступани органи:

 • Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
 • Министарство финансија - Сектор за имовинско правне основе
 • Имовинско-правни поступци у којима је Република Србија странка у поступку у којима се расправљају имовинско правни односи а не могу се  везати за одређено министарство.
 • Оставински поступци.

Виши саветник: Милка Љиљак

Самостални саветник: Дајана Ивановић

Саветник:

 • Ана Тодосијевић
 • Наталија Миладиновић

Заступани органи:

 • Министарство за културу и информисање
 • Установе културе ( Ансамбл народних игара и песама "Коло", Архив Југославије, Архив Србије, Београдска филхармонија, Етнографски музеј у Београду, Завод за проучавање културног развитка, Историјски музеј Србије, Југословенска кинотека)
 • Републички завод за заштиту споменика
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Ректорат Београдског универзитета, факултети, више, средње, основне школе и институти у складу са чланом 11. Закона о правобранилаштву)
 • Завод за интелектуалну својину
 • Прекршајни судови
 • Комисија за заштиту права конкуренције и право конкуренције

Самостални саветник:

 • Мила Јовановић 
 • Маја Гођевац
 • Ђорђе Андровић

Саветник:

 • Драган Кљајић

 

Заступани органи:

 • Министарство правде
 • Први основни суд
 • Прво основно јавно тужилаштво
 • Основни судови у Србији
 • Основна јавна тужилаштва у Србији

Виши саветник:

 • Оља Мандић
 • Љиљана Чановић

Самостални саветник:

 • Ивана Недић

Заступани органи:

 • Министарство финансија изузев Сектора за имовинско - правне послове
 • Пореска управа
 • Управа царина
 • Управа за трезор
 • Управа за јавни дуг
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Управа за игре на срећу
 • Агенција за осигурање депозита
 • Централни регистар - депо и клиринг хартија од вредности (Комисија за хартије од вредности)
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита
 • Предмети потраживања и дуговања Републике Србије у вези са радом Развојне агенције Србије
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Ц"

Виши саветник:

 • Предраг Ковачевић
 • Биљана Ђурковић

Саветник:

 • Тихомир Тимотијевић

Заступани органи:

 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Управа за безбедност и здравље на раду
 • Инспекторат за рад
 • Министарство за европске интеграције
 • Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Управни окрузи
 • Предмети у којима је странка у поступку била ДЗ Србија и Црна Гора, а који нису окончани
 • Поступци враћања имовине Министарство одбране - Секретаријат министарства по захтевима за давање мишљења на предлоге закључка Владе Републике Србије, на уговоре о стамбеном кредитирању војних и цивилних лица у Војсци Србије и експропријацију – административни пренос непокретности
 • Републички геодетски завод
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Е"
 • Канцеларија за људска и мањинска права

Виши саветник:

 • Жељка Рајковић

Самостални саветник:

 • Соња Бошњаковић
 • Нада Секулић
 • Николина Јевтић

Саветник:

 • Данијела Јеремић

Заступани органи:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за ветерину
 • Управа за заштиту биља
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за шуме
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабараторије
 • Министарство рударства и енергетике
 • Геолошки завод Србије
 • Геомагнетски завод Србије
 • Комесаријат за избеглице

Виши саветник:

 • Марјана Станковић

Самостални саветник:

 • Невена Михaјловић

Саветник:

 • Александра Васиљевић

Заступани органи:

 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у делу планирања, урбанизма и стамбене изградње
 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
 • Дирекција за водне путеве
 • Предмети који се односе на конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном и изграђеном земљишту
 • Парнице по Закону о промету непокретности
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "Ф"

Самостални саветник:

 • Тијана Дашић
 • Александра Арсеновић

Послови и задаци:

 • Република Србија у поступцима враћања имовине по одредбама Закона о враћању имовине и обештећењу
 • Поступци враћања имовине по одредбама Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама
 • Министарство правде - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама
 • Министарство правде - Привредни судови

Самостални саветник:

 • Валентина Ђаловић

Саветник:

 • Андријана Јовановић
 • Милица Стаменковић
 • Јасмина Неранџић

Заступани органи:

 • Министарство привреде
 • Дирекција за мере и драгоцене метале
 • Управа за брзи одговор
 • Канцеларија за управљање јавним улагањима
 • Министарство правде (Трећи основни суд у Београду, Треће основно јавно тужилаштво у Београду)
 • Републичка дирекција за робне резерве
 • Републични хидрометеоролошки завод
 • Предмети везани за примену Споразума о сукцесији прилог "Г"
 • Поступци пред међународним арбитражним институцијама

Самостални саветник:

 • Драгана Ристановић
 • Станислава Синовец

Саветник:

 • Мира Исаков

Заступани органи:

 • Министарство омладине и спорта
 • Завод за спорт и медицину спорта РС
 • Министарство правде - предмети накнаде штете по основу неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе
 • Министарство правде (Други основни суд и Друго основно јавно тужилаштво)
 • Дирекција за управљање одузетом имовином
 • Управа за извршење кривичних санкција
 • Безбедносно-информативна агенција
 • Управа за заједничке послове републичких органа
 • Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
 • Министарство финансија - Сектор за праћење финансијских ризика

Суђење у разумном року

Комисија за доношење одлука по предлогу за поравнање за правично задовољење када је утврђена повреда права на суђење у разумном року:

 •  Александра Лазаревић, председник Комисије
 • Јасмина Јовановић, заменик председника Комисије
 • Ђорђе Андровић, члан
 • Драган Кљајић, члан
 • Мила Јовановић, члан
 • Маја Гођевац, члан

Секретар комисије: Катарина Шалипур 

У случају спречености или одсутности замењује државног правобраниоца са свим овлашћењима које има правобранилац, стара се о благовременом, јединственом и законитом поступању свих сектора и одељења.

Виши саветник:

 • Ивана Тимотијевић

 

Саветник:

 • Јелена Мићановић

 

Заступани органи:

 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 • Туристичка организација Србије
 • Министарство спољних послова
 • Министарство здравља
 • Управа за биомедицину
 • Републички завод за статистику
 • Повереник за информације од јавног значаја
 • Заштитник грађана
 • Служба за управљање кадровима
 • Жалбена комисиј Владе
 • Поступци у вези Споразума о питањима сукцесије прилог "А" и "Б"
 • Канцеларија за цивилно друштво
 • Притужбе грађана и правних лица на рад Државног правобранилаштва

 

Top