Приступ информацијама од јавног значајаПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

 


  Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се, сагласно одредбама члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у писаној форми и треба обавезно да садржи:
    - име, презиме и адресу тражиоца,
- опис информације која се тражи.
  Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац није дужан да наведе разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице Правобранилаштва дужно је да упутством о допуни поучи тражиоца на који начин да отклони недостатке. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Правобранилаштво доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Правобранилаштво је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава на записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се рачунају као да је захтев поднет у писаној форми.

Захтев се може доставити у писаној форми на адресу Косовска 31, Београд или електронском поштом на адресу office@dpb.gov.rs

       
 
 
ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА
ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


Одлуком Државног правобраниоца, а у складу са чланом 38 наведеног Закона,
лица овлашћена за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја су:
 
  1.   Весна Милојковић, руководилац групе за  опште и имовинско-правне послове
Контакт телефон: 011/635-92-90
  2.   Сања Гуњић, заменик Државног правобраниоца
Контакт телефон: 011/635-93-78
 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности лице овлашћено за заштиту података
о личности у Државном правобранилаштву је:
 
  1.   Весна Милојковић, руководилац групе за  опште и имовинско-правне послове
Контакт телефон: 011/635-92-90

 

    ПРИТУЖБЕ

Притужбу на рад Државног правобранилаштва може поднети свако лице које има оправдани интерес и које се обратило Државном правобраниоцу за поступање у стварима за које је надлежно Државно правобранилаштво. Грађани притужбе подносе ради ефикаснијег остваривања и заштите својих права. Притужба не сме имати неразумну или увредљиву садржину, јер ће се сматрати да подносилац злоупотребљава своје право на подношење притужбе.

Top